צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים משמעותיים בדיני עבודה – פברואר 2024

  פברואר 26, 2024

  :הרינו להביא לידיעתכם עדכונים משמעותיים בדיני עבודה מהעת האחרונה

  א. יום הבחירות לרשויות המקומיות/מועצות אזוריות

  1. .ביום שלישי, 27.02.2024, יערכו בחירות לרשויות המקומיות/מועצות אזוריות
  2. .עפ"י חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, יום הבחירות הינו יום שבתון. לפיכך, למעט עובדים העוסקים בשירותים הנחשבים שירותים ציבוריים כהגדרתם בחוק, עובדים ישהו בשבתון ויזכו לקבל שכר מלא
  3. מהם שירותים ציבוריים? דוגמא: עובדי משרד הפנים ורשויות מקומיות לצורך יום הבחירות, תקשורת, שרותי תחבורה, חניונים, תחנות דלק, בתי אוכל ומסעדות, בתי מלון, מפעלי חרושת וחקלאות, תקשורת, מפעלי מים וחשמל, מקומות בילוי, חנויות לממכר מזון מ- 6:00 עד 14:00, הובלת .מזון וחלב עד השעה 11:00, שרותי בריאות ועוד
  4. .תנאי לקבלת שכר מלא הינו ותק של 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות, והיעדרות מהעבודה ביום זה. עובד במשרה חלקית, אשר באופן רגיל לא היה אמור לעבוד ביום הבחירות, לא זכאי לתשלום
  5. .יום השבתון אינו תלוי בקיום ו/או במימוש זכות הבחירה, אלא חל על כל העובדים במשק, למעט עובדים זרים בענפים ספציפיים (תעשיה, בנין, הסעדה ועוד)
  6. .תשלום בגין עבודה ביום השבתון – 200% בכפוף להסכמת הצדדים לעבוד ביום הבחירות (למעט מקומות עבודה המספקים שירותים ציבוריים ועובדים כרגיל ויקבלו 100% בעד עבודה, ולא יקבלו שכר עת לא יעבדו)
  7. .במידה ומתקיים יום בחירות נוסף מאחר ולא הגיעו להכרעה, לא יהווה יום זה שבתון

  ב. הטבות למשרתי המילואים ומשפחותיהם:

  .ביום 4.2.24 נחתם הסכם קיבוצי בין ארגון המעסיקים וההסתדרות הכללית המוחל רטרואקטיבית מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2024. אנו צופות כי צו הרחבה יחתם בקרוב, ויחיל את תנאי ההסכם על כלל העובדים והמעסיקים במשק

  עיקרי ההסכם:

  1. הגנה מפני פיטורים –

  .עובד ששירת בשירות מילואים פעיל 60 ימים ומעלה מוגן מפיטורים למשך 60 ימים לאחר שחרורו
  עובד ששירת במילואים מעל יומיים ברצף ופחות מ- 60 ימים – ההגנה לגביו תמשיך להיות למשך 30 ימים בלבד מתום השירות (כמו היום).

  1. ימי היעדרות בתשלום לבן זוג של משרת שירות פעיל במילואים –

  זכאות : אחד מאלו –

  .הורה לילד עד גיל 14; בן זוג של משרת  במילואים שלהם ילד עד גיל 18 שחולה במחלה ממארת או מטופל בדיאליזה; מי שתחת השגחתו או טיפולו קרוב שהוא אדם עם מוגבלות בהתאם לקבוע בחוק; מי שנדרש להשגיח על הורה חולה בהתאם לקבוע בחוק

  מספר ימי ההיעדרות – מותנה באורך תקופת שירות המילואים הפעיל ובכל מקרה, עד 8 ימי היעדרות לבן הזוג. הזכות ניתנת לניצול באופן מלא / חלקי, רק בתקופה בה משרת בן הזוג שירות מילואים פעיל, ועד תום תקופת ההסכם- 31.12.2024 (אין אפשרות לפדיון). ניתן לנצל גם בדיעבד, על ימים שדווחו כחופשה / מחלה בתקופה הרלוונטית

  .נסיבות בהן ניתן לנצל:  מחלת ילד עד גיל 14 / טיפול בהורה/ באדם מוגבל – כמפורט לעיל; הארכת תקופת לידה והורות; השגחה וטיפול בילד / סידורים הכרחיים לניהול ותחזוקת משק הבית (שניתן לבצעם רק בשעות העבודה); היעדרויות אחרות – בתיאום עם המעסיק

  1. .שעת היעדרות לבן/בת זוג של משרת מילואים –ההסכם מאפשר גם לעובדים המועסקים במשרה מלאה, המפוצלת בין מספר מקומות עבודה, לנצל את הזכות, באופן יחסי אצל כל מעסיק, תוך הצגת אסמכתא מתאימה
   ­
  2. .צבירת חופשה שנתית – ככלל, חופשה איננה ניתנת לצבירה לפי החוק, הגם שמעסיקים רבים מאפשרים צבירה בהתאם למדיניותם. ההסכם מקנה זכות לעובדים בתנאים מסוימים לצבור בתקופת ההסכם ימי חופשה למשך שנתיים בהתקיים תנאים הקבועים בהסכם.

  ככל והדבר רלוונטי מבחינתכם, נשמח להרחיב בנושא.

  ג. שיפוי הפקדות פנסיוניות וביטוח לאומי ששילמו מעסיקים עבור משרתי המילואים

  מדובר בהחלטה אשר טרם בשלה לדבר חקיקה ולכן עדיין לא בתוקף, ואנו ממשיכות לעקוב.
  התוכנית עוסקת באפשרות עבור מעסיקים לקבל שיפוי חלקי בשיעור של כ- 20% משכר העובד, עבור הפקדות פנסיוניות וביטוח לאומי שנדרשו לשלם לעובדיהם המשרתים במילואים בתקופה שמיום 7.10.23 ועד 31.12.24.

  ד. גמישות בהפסקות לבני/ות זוג משרתי מילואים וכוחות בטחון והצלה ומשפחות נפגעים (חטופים/מפונים)

  .היתר כללי לכל המעסיקים במשק, מיום 20.2.24, מאפשר פיצול של יום העבודה והארכת ההפסקות מעבר ל-3 שעות ביום, שתאפשר המשך יום העבודה

  ה. עדכון שכר המינימום:

  1. בהתאם לפרסומים השונים בחודש אפריל 2024 – שכר המינימום החודשי צפוי לעלות ל 5,880 ₪ ברוטו ושכר המינימום השעתי יעמוד על 32.30 ₪.
  2. .עליה בשכר המינימום משפיעה על שכר המינימום של בני הנוער וכן על שכר המינימום בענפים ספציפיים המוצמד לשכר המינימום על פי חוק
  3. .שימו לב כי יש לעדכן בהתאם את המודעה המפורסמת לעובדים אודות שכר המינימום
  4. .תשומת ליבכם כי בהתאם לחוק, הרכיבים הבאים לא יילקחו בחשבון כחלק משכר המינימום: תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, מענקים על בסיס שנתי, משכורת 13, החזרי הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות

  .יחד עם זאת, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו הרגילה, תבוא בחשבון לעניין שכר המינימום

  .ככל וישנה התלבטות בנוגע לרכיב והבאתו בחשבון לצורך העלאת שכר המינימום, אנו ממליצים להיוועץ עמנו

  ו. תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), תשפ"ג :2023

  1. .כפי שעדכנו אתכם במזכר הקודם ולאחר שנשאלנו שאלות בנושא אנו חוזרות ומעדכנות כי ביום 1.1.2024 נכנסו לתוקף תקנות הקובעות את הצורך בהתחשבנות שוטפת ואת פירוט אופן חישוב עלויות השכר לעובדי נותני השירותים בתחומי – שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה
  2. .מעבר לפירוט בדבר עלויות השכר המפורטת בתקנות ביחס לכל אחד מהענפים, פורטו בתקנות גם רכיבי שכר שהינם "תלוי אירוע מזכה" ביחס לכל אחד מהענפים – למשל, מחלה, חגים, שי לחג, נסיעות, הפקדות בגין נסיעות (אבטחה וניקיון) ועוד
  3. :עוד נקבע, כי אחת לרבעון לפחות תיערך התחשבנות בין הקבלן למזמין (באופן בו יחליטו הצדדים על התחשבנות שכזו) על הפרשים בין הסכומים ששולמו בעד כל עובד ובין הסכומים המגיעים בפועל בעד רכיב שכר תלוי אירוע מזכה וביחס לכל הרכיבים הבאים
  • .רכיבי שכר המושפעים מוותק
  • .רכיבי שכר המושפעים מאורכו של יום עבודה וביחס לצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר- לוודא שאכן תשלום השעות הנוספות משולם כדין והכל כמובן בהתאם להיקפי השעות שסוכמו מראש
  • .תוספת גלובאלית עבור עבודה בשעות נוספות- אם משולמת לעובדים, לוודא שמשולמת כדין ובהתאם לשעות שסוכמו ולשעות שמבוצעות בפועל
  • .תשלום עבור עבודה בשעות נוספות ומנוחה שבועית
  • .דמי ביטוח לאומי

  החידוש! בימים האחרונים התפרסם באתר האינטרנט של משרד העבודה מחשבון עזר לחישוב ערך שעת עבודה- מצ"ב קישור. https://www.gov.il/he/service/calculator-work-hour

  ז. חובה מוגברת למעסיק בפיטורי עובד עם מוגבלות:

  1. לאחרונה דן בית הדין הארצי לעבודה, בערעור שהגיש עובד עם מוגבלות (הועסק בהיקף משרה 50%, בהתאם לאישור רופא תעסוקתי), בטענה כי פוטר שלא כדין ובניגוד לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, לאחר 21 שנות עבודה אצל המעסיק.
  2. בית הדין האזורי דחה את תביעת העובד, וקיבל את עמדת המעסיק כי הפיטורים בוצעו לאור התייתרות המשרה, ולאחר שמוצתה "חובת ההשתדלות".
  3. בפסק הדין של הארצי, נקבע כי אמנם לא חל פגם בשיקולי המעסיק, אשר ביקש לצמצם את משרתו של המערער, משיקולים ענייניים.
  4. יחד עם זאת, נקבע, כי המעסיק לא ביצע את חובתו המלאה כלפי העובד שהינה חובה מוגברת – לא רק חובת השתדלות הכללית, מכוח חובות תום הלב וההגינות כלפי עובד ותיק / אדם עם מוגבלות, אלא חובה ספציפית מכוח חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, לפיה היה על המעסיק – "לערוך בדיקה יסודית בכל דרך סבירה אפשרית לאיתור משרות רלוונטיות, ולשקול באופן יצירתי עריכת התאמות שיאפשרו את שיבוצו של המערער גם במשרות שאינן נחזות ממבט ראשון כמתאימות".
  5. במסגרת פסק הדין, פורטו דוגמאות לאופן שבו מצופה ממעסיק לפעול, עת עסקינן בעובד עם מוגבלות: מתן אפשרות לעבוד בהיקף משרה חלקי גם בתפקידים שיועדו למשרה מלאה; יצירת משרה חדשה בהיקף של 50% המורכבת ממשימות שפוזרו קודם לכן אצל מספר בעלי תפקידים; שליחת המערער להכשרה מקצועית קצרה שתסייע לשיבוצו בתפקיד מתאים ככל שאין מדובר בנטל כבד מדי בנסיבות העניין; וכיוצא-בזה אפשרויות, תוך היעזרות במידת הצורך אף באיש מקצוע בעל מומחיות לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה".
  6. .יצוין כי בית הדין הארצי פסק לזכותו של המערער 50,000 ₪ בלבד כפיצוי, וזאת לאחר שלקח בחשבון גם את התנהלות המערער ותרומתו לאי מציאת תפקיד חלופי עבורו

  .תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי

  .אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת
  .מחלקת דיני עבודה.