צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  בסימן התחדשות: מקבץ עדכונים בדיני עבודה לקראת חג הפסח ועדכוני פסיקה

  אפריל 2, 2023

  לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, נשמח לעדכן אתכם בדבר זכויות עובדים בחג וכן בעדכוני חקיקה ופסיקה חדשים מהעת האחרונה.

  • ימי חג בתשלום
  1. החג הראשון של פסח יחול השנה ביום ה' 06.04.2023, והחג השני יחול ביום ד' 12.04.2023.
  2. החג הראשון והחג השני של פסח נמנים כימי חג שמזכים בתשלום דמי חגים עבור עובדים יהודים. עובדים שאינם יהודים יכולים לבחור בין חגי עדתם לבין מועדי ישראל. חשוב לציין כי גם אם נבחרו חגי דתם, אם מקום העבודה סגור במועדי ישראל, הם לא יהיו זכאים לכפל תשלום, כך שינוכו להם ימי חופשה שנתית מן המכסה הצבורה.
  3. עובד שעתי זכאי לתשלום עבור ימי חג בתנאי שעבד שלושה חודשים במקום העבודה ובתנאי שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחריו), אלא בהסכמת המעסיק או מכוח הדין. למרות זאת, חשוב לציין שהעובד לא יהיה זכאי לתשלום יום חג שחל בימים שאינם ימי עבודתו כגון יום חג שחל במנוחה השבועית.
  • עבודה בערב החג
  1. ערב חג נחשב ליום עבודה רגיל, ולכן המעסיק יכול לחייב את העובד לעבוד ביום זה, אלא אם קיים נוהג אחר מחייב במקום העבודה. יום העבודה בערב החג לא יעלה על 7 שעות, אלא אם חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה ספציפי שקובעים אחרת.
  • חופשה מרוכזת בחול המועד ובחג
  1. ניתן להוציא עובדים לחופשה מרוכזת בחול המועד, ולקבוע כי מקום העבודה ייסגר. עם זאת, ככל שהחופשה עולה על 6 ימים, יש למסור לעובדים הודעה של 14 ימים מראש.
  2. כמו כן, יש לוודא שלרשות העובד עומדת יתרה מספקת של ימי חופשה לניצול, שכן לא ניתן להכניס עובד ליתרה שלילית של ימי חופשה, אלא במקרים חריגים ובכפוף להסכמת העובד.
  • עבודה בחול המועד
  1. ימי העבודה בחול המועד הם ימי עבודה רגילים, אלא אם נקבע אחרת בצו הרחבה או בהסכם קיבוצי שחלים על מקום העבודה.
  2. כאשר עובד נעדר מהעבודה יום שלם לרגל חופשה, רואים היעדרות זו כיום חופשה מלא. בהתאם לכך, אין כל מניעה לנכות יום חופשה מלא לעובד שיצא לחופשה במהלך ערב חג או בחול המועד.
  • עדכון חקיקה- העלאת שכר המינימום במשק החל מחודש אפריל 2023
  1. לראשונה מאז דצמבר 2017 שכר המינימום עלה. בשנים האחרונות התקיימו דיונים והצעות חוק שכללו מתווים שונים לעליית שכר המינימום, אך הצעות אלה לא אושרו. ביום 23.3.23 שר העבודה חתם על צו להעלאת שכר המינימום. העליה נכנסה לתוקף החל מיום 1.4.23 (כלומר תבוא לידי ביטוי החל מהמשכורת שתשולם לעובדים עד ליום 9.5.23 בגין חודש אפריל).
  2. שכר המינימום המעודכן לחודש יעמוד על סך של 5,571.75 ₪ ברוטו ושכר המינימום לשעה יעמוד על 30.61 ₪ ברוטו. יובהר כי אין בעדכון שכר המינימום כדי לגרוע מזכויות עובדים שזכאים לשכר מינימום גבוה יותר מכוח צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים ספציפיים.
  3. כמו כן, בהתאם לחוק, מעסיקים נדרשים להציג במקום העבודה מודעה בדבר תקנות שכר המינימום וזכויות העובד לפי החוק, ויש לעדכן את הסכומים במודעה בהתאם לעדכון החדש. אנו עומדים לרשותכם ונשמח לסייע בביצוע העדכון.
  4. נזכיר כי תשלום שכר נמוך משכר המינימום נחשב כעבירה פלילית ומנהלית שנאכפת על ידי משרד העבודה.

  עדכוני פסיקה

  • שלילה מלאה של פיצוי פיטורים והודעה מוקדמת לעובד שמעל בכספי החברה
  1. בית הדין לעבודה דן בתביעה של מעסיק ותביעה שכנגד מצד עובד, לאחר שהעובד נתפס מועל בכספי החברה. במקרה זה דובר בעובד מכירות בכיר שעבד בחברה כ-9 שנים. העובד נצפה במצלמות החברה מוכר פריטים במזומן ומשלשל את הכסף לכיסו (ללא תיעוד וללא הפקת חשבונית) וכן מוכר מוצרים במזומן ללקוח לשעבר של החברה, באלפי שקלים לחודש, ומפיק זיכויים פיקטיביים.
  2. החברה ערכה עם העובד שתי שיחות בירור, ולאחר שהודה במעשיו פוטר לאלתר.
  3. החברה הגישה תביעה לשלול פיצוי פיטורים לעובד, הודעה מוקדמת וכן דרשה פיצוי בגין הפרת הסכם העבודה והנזקים שנגרמו לה על ידי מעשיו. מנגד, העובד הגיש תביעה לקבלת הפיצויים, הודעה מוקדמת ודרישה לתשלום מענק שנתי שהחברה החליטה לשלול עקב הפרת האמונים הבוטה.
  4. בית הדין לעבודה אישר את שלילת פיצוי הפיטורים וחלף הודעה מוקדמת במלואם והשית על העובד פיצוי בסכום של כ-200,000 ₪ בגין נזקים מוכחים והפרת הסכם העבודה. בנוסף, בית הדין לעבודה דחה את תביעת העובד ואף חייב אותו בהשתתפות בשכר טרחה והוצאות.

  (סע"ש 53022-05-18 רקורד- סמי ואהרון כהן בע"מ נ' יואב פרמן).

  • הרעה מוחשית בתנאי עבודה המזכה בפיצוי פיטורים צריכה להיות הרעה משמעותית
  1. בית הדין לעבודה דן לאחרונה בתביעה של נהג אוטובוס שהתפטר, לטענתנו, לאחר שחברת האוטובוסים שינתה את קו הנסיעה שלו. כתוצאה מהשינוי, התחנה האחרונה בה הוא נדרש להשאיר את האוטובוס, האריכה לו משך ההגעה לביתו בשעה. בהתאם לכך, טען התובע כי נגרמה לו הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולכן הוא זכאי לפיצוי פיטורים כאילו פוטר.
  2. בית הדין לעבודה חזר על ההלכה כי לצורך קבלת פיצוי פיטורים מלאים עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודה יש להראות 3 תנאים מצטברים: (א) הוכחת הרעה מוחשית משמעותית; (ב) הוכחת קשר סיבתי בין התפטרות העובד להרעה; (ג) מתן התראה למעסיק זמן סביר לפני ההתפטרות על מנת שהמעסיק יוכל לתקן את ההרעה, אלא בנסיבות בהן לא ניתן לתקן את ההרעה.
  3. בית הדין לעבודה לא השתכנע שהתחנה הקודמת בה העובד השאיר את האוטובוס הייתה חלק מתנאי עבודתו של העובד וכן גם לא השתכנע שנגרמה לו פגיעה משמעותית ולכן לא פסק כי התפטרותו של התובע הייתה לנוכח הרעה מוחשית בתנאי עבודתו שמזכה אותו בתשלום פיצויי פיטורים. לנימוקים אלו הצטרפה גם העובדה שהתובע לא נתן התראה לתקן את ההרעה שטען שנגרמה לו ושחלפה כמעט שנה בין שינוי התחנה לבין מועד ההתפטרות בפועל (כך שרואים בו כמי שהסכים לשינוי).

   (ד"מ 39444-07-21 עופר בוזגלו נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ).

  • בית הדין התיר למעסיק לנכות שכר בסך של 100,000 ₪ מעובדת
  1. לאחרונה בית הדין לעבודה דן בתביעה של עובדת שהועסקה כמנהלת קשרי לקוחות להחזר שכר בסך של כ-100,000 ₪, שנוכה ממנה בגין היעדרויות מעבודתה. העובדת טענה כי עבדה בממוצע בכל יום כ-3 שעות מביתה והייתה זמינה באופן טלפוני מחוץ לשעות העבודה הקבועות. אולם, העובדת לא הצליחה להוכיח את שעות עבודתה מהבית ובית הדין לעבודה התרשם כי היא לא עבדה את כמות השעות הנדרשת לצורך השלמת משרה מלאה.
  2. בנוסף, אגב סיום עבודתה קיבלה העובדת מענק פרישה בסך של 30,000 ₪ וחרף העובדה שלא חתמה על כתב סילוק, בית הדין לעבודה קיבל את טענת המעסיק שהמענק ניתן מתוך הבנה שלא יהיו לה תביעות עתידיות.
  3. בהתאם לאמור לעיל, בית הדין לעבודה דחה את התביעה וחייב את העובדת בהוצאות ₪.

  (סע"ש 19019-02-20 ורד שלם (שאבי) נ' מרכבים טכנולוגיות תחבורה בע"מ).

  בשם מחלקת דיני עבודה במשרד אנו מאחלים לכם ולבני משפחותיכם, חג אביב שמח!

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.