צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  עדכונים בשוק ההון – ינואר 2024

  ינואר 4, 2024

  אנו מתכבדים לעדכנכם בדבר התפתחויות שונות שחלו בשוק ההון כמפורט להלן:

  תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2023 ("התזכיר")

  נוכח עלויות מלחמת חרבות ברזל (הקיימות והצפויות), מוצע במסגרת התזכיר לקדם מספר צעדים מיידים במטרה לעודד את הפעילות בשוק ההון, לגוון את אפיקי ההשקעה והמימון ולשכלל את שוק ההון. התזכיר מציג מספר תיקונים אשר נבחנו בשנים האחרונות על ידי רשות ניירות ערך ("הרשות") ונמצאים תחת פיקוחה, הכל כמפורט להלן:

  1. תיקון הגדרת "ניירות ערך מסחריים"

  כיום, על פי ההגדרה של ניירות ערך מסחריים ("נע"מים") בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ניתן לפרוע נע"מים לא יאוחר משנה מיום ההצעה. מוצע לתקן את ההגדרה כאמור, כך שתיכלל בה התייחסות לאפשרות הארכת תקופת הפירעון לתקופות נוספות, אשר לא יעלו על שנה כל אחת, ולתקופה מצטברת של עד חמש שנים בסך הכל (בהתאם לכללים שיקבעו על ידי הרשות).

  נע"מים הם חלק ממקורות המימון של תאגידים שונים בשוק, ותיקון זה יפחית את עלויות הגיוס ויקל על התאגידים כך שניתן יהיה להאריך את הנע"מים מידי שנה, ללא צורך בביצוע הנפקה חדשה בכל פעם.

  1. רישום למסחר של חברה בעלת יותר מסוג מניות אחד

  על פי סעיף 46ב לחוק ניירות ערך, על מנת שחברה תוכל לרשום לראשונה את מניותיה למסחר בבורסה נדרש כי הון המניות שלה ימנה סוג אחד בלבד של מניות. בשנים האחרונות, בוצעו הנפקות במדיניות שונות בעולם של חברות גדולות אשר בהון המניות שלהן מספר סוגי מניות. בכדי לאפשר לחברות כאמור להירשם למסחר בישראל כחברות דואליות, ובכך לאפשר גישה למשקיע הישראלי לחברות הללו, מוצע להחריגן מתחולת סעיף 46ב לחוק ניירות ערך.

  1. יצירת תשתית להקמת קרנות השקעות פרטיות בנאמנות

  על מנת ליצור גיוון באפשרויות המימון העומדות בפני חברות ובמוצרי ההשקעה ולהגן על משקיעים, מוצע להסמיך את הרשות לקבוע הוראות, אשר יאפשרו תשתית ליצירת סוג חדש של קרנות נאמנות פתוחות בעלות מועדים קבועים לפדיון אשר מנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בהן למטרות השקעה גם ניירות ערך אשר אינם רשומים למסחר ונכסים שאינם ניירות ערך, ולבצע בה אסטרטגיות גידור. הרכב ופיזור הנכסים בקרן יהיו מותאמים למועדי הפדיון, על מנת לאפשר נזילות. התנאים להשקעה והדרישות המקצועיות להבניית וניהול המוצר יקבעו על ידי הרשות.

  1. תיקון חוק הייעוץ בעניין שירות של ייעוץ כללי

  חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"), מסדיר פעילויות מסוג ייעוץ, שיווק וניהול תיקי השקעות. מטרת חוק הייעוץ במקור הייתה להסדיר את תחום ייעוץ ההשקעות "קלאסי", אך מאז חקיקתו חלו שינוים רבים בתחום זה, בניהם שינויים טכנולוגים המאפשרים פניה לציבור רחב בקלות ויעילות. תמורות אלה משפיעות לא רק על אופן ההתקשרות לשם קבלת השירות ואופן צריכתו, אלא גם על אופיו, שפעמים רבות הוא כללי במהותו ואינו מכוון לתת מענה לצרכיו של אדם מסוים. חלק מן החובות אשר קבועות בחוק הייעוץ, אינן מתאימות לסוגי פעילות או שירותים אשר אינם בעלי אופי אישי, אשר ניתנים לציבור גדול או בלתי מסוים. לכן, מוצע להגדיר מהו ייעוץ כללי, ולקבוע לו מתווה מותאם באופן מוסדר. לפי ההצעה כאמור, הוראות חוק הייעוץ לא יחולו על פעילות ייעוץ כללי שניתנו על ידי מי שעיסוקו אינו מתן שירות ללקוח בתחום הפיננסי (למשל, שיח ברשתות חברתיות), ובלבד שאין לנותן הייעוץ עניין אישי ביחס לפעולה או הנכס והוא אינו מקבל תמורה בגין הייעוץ הכללי. תנאים אלו מצמצמים באופן משמעותי את ניגודי העניינים של גורם כאמור, ומשכך מוצע כי יהיה פטור מהוראות חוק הייעוץ (למעט חובות אמונים וזהירות וכן חובת גילוי בדבר מהות השירות הניתן). הרשות תוכל לקבוע כללים ביחס למקרים ותנאים בהם ייעוץ השקעות כללי יוכל להיעשות אף אם לא התקיימו הדרישות האמורות. כמו כן, מוצע לפטור מהוראות חוק הייעוץ גורמים מפוקחים על ידי הרשות, אשר רשאים לעסוק בעיסוקים הללו. על גופים אלו יחולו חובות אמונים וזהירות, וכן הוראות שתקבע הרשות להסדרת פעילותם זו (ובכלל זה בעניינים הנוגעים לניגודי עניינים, קבלת תמורה או טובת הנאה אחרת, גילוי ללקוח ודיווח לרשות).

  עדכונים אלו יעניקו גמישות מסוימת לטובת התאמות החובות הקבועות בחוק הייעוץ.

  התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום 22 בינואר 2024 בשעה 23:59.

  לנוסח התזכיר המלא לחצו כאן.

  הודעה בדבר עדכון הסכומים לעניין תאגיד קטן עקב שינוי המדד לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970

  בהתאם לתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("התקנות"), עקב עליה במדד המחירים לצרכן בשיעור העולה על 10% בין השנים 2014-2023, הודיעה הרשות על עדכון הסכומים לחישוב תאגיד קטן, אשר מפורטים בתקנות משנה 5ג(א)(1)(א) ו-5ג(ב) לתקנות, החל מיום 1 בינואר 2024.

  על אף שלכאורה בהתאם לנוסח תקנה 5ג(ב) לתקנות אין להצמיד את הסכומים הנקובים בתקנה זו, הרשות למעשה הביעה את עמדתה במשתמע כי מדובר בלקונה והודיעה גם על עדכונם של סכומים אלה בהתאם למנגנון הקבוע בתקנה 5ג(א)(1)(א) לתקנות. לפירוט הסכומים ולנוסח המלא של הודעת הרשות בנושא לחצו כאן.

  הטלת עיצומים כספיים בשל הפרות לפי חוק ניירות ערך וחוק החברות

  ועדת עיצומים וקנסות של הרשות הטילה ביום 25 בדצמבר 2023 עיצומים כספיים על שישה תאגידים מדווחים, בשל מגוון רחב של הפרות דיווח בנושאים מהותיים והפרת הוראות חוק החברות-תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

  העיצומים הוטלו בגין מספר סוגי הפרות כמפורט להלן: (1) אי דיווח על נסיבות פרישה של מנכ"ל תאגיד, למרות שהפרישה הייתה בנסיבות מיוחדות אשר היה להביא לידיעת ציבור המשקיעים; (2) הפרת חובות דיווח בהיבטי גילוי הנוגעים למצב הכלכלי של התאגיד; (3) אי כהונת יו"ר דירקטוריון במשך תקופה העולה על 60 יום בניגוד להוראות חוק החברות; (4) פרסום הצעת מדף ללא היתר הרשות שעה שמתנהלת חקירה כנגד בעל השליטה בחברה; (5) אי צירוף הערכת שווי מהותית לדוח התקופתי; (6) אי מתן גילוי על אודות עסקאות לא חריגות שלבעל השליטה בחברה יש בהן עניין אישי במסגרת הגילוי הייעודי בדוח התקופתי.

  הטלת העיצומים הכספיים מדגישה את החשיבות הרבה שרואה הרשות בהקפדה על הוראות הדין, עמידה בכללי ממשל תאגידי ומתן גילוי נאות לציבור המשקיעים.

  לפרסום המלא של הרשות בעניין העיצומים כאמור לחצו כאן.

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.

  מחלקת שוק ההון.