צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  פסק דין בעניין מבחני החלוקה

  מאי 1, 2024

  נבקש לעדכנכם כי ביום 28 במרס 2024, ניתן פסק דין על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ("בית המשפט הכלכלי") לאישור חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח, אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות" או "החוק"). פסק הדין נסב על בקשה שהגישה אגד חברה לתחבורה בע"מ ("אגד" ו- "הבקשה", בהתאמה), וכולל חידושים שונים באשר לבקשות לפי סעיף 303 לחוק, לרבות אופן יישום מבחן יכולת הפירעון בעת בקשה לחלוקת דיבידנד והשיקולים הרלוונטיים שעל בית המשפט להביא בחשבון בבואו לאשר בקשה כאמור.

  רקע עובדתי:

  אגד הפכה מאגודה שיתופית לחברה פרטית, עת הושלמה בשנת 2022 עסקה לרכישת 60% ממניותיה מידי מרבית חברי האגודה בידי קרן קיסטון, בתמורה לסך המשקף לאגד שווי חברה של כ-4.97 מיליארד ₪.

  במסגרת הבקשה עתרה אגד לביצוע חלוקת דיבידנד במזומן, לבעלי מניותיה, בסך של 350 מיליון ₪. מהבקשה עולה כי עיקר פעילותה של אגד היא מתן שירותי הפעלת תחבורה ציבורית בהתאם להסכם הפעלה שנתחם מול הממשלה, הכולל התחייבות מצד המדינה לתשלום מינימום. בנוסף, צוין בבקשה כי אגד פועלת בתחומים נוספים הקשורים בתחבורה ציבורית ואף מחזיקה בפורטפוליו של נכסי נדל"ן בהיקף משמעותי, כל זאת על מנת להצביע על איתנותה הפיננסית של אגד.

  לבקשה אף צורפה חוות דעת כלכלית במסגרתה נבחן כושר הפירעון של אגד תחת מספר הנחות ותרחישים שנועדו לאמוד את השפעתם האפשרית של גורמי הסיכון – החל מתרחישי בסיס וכלה בתרחישי קיצון. המסקנה העולה מחוות הדעת הינה, שאף אחד מהתרחישים אינו מעלה חשש סביר כי אישור החלוקה ימנע מאגד את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה העתידיות בהגיע מועד קיומן ("מבחן יכולת הפירעון"). כמו כן טענה אגד, בין היתר, כי יש ברשותה עודפים כלכליים משמעותיים, הגם שאינם משתקפים בהון העצמי החשבונאי.

  לבקשה הוגשו התנגדויות מצד קבוצת גמלאי אגד, אשר טענו, ביו היתר, כי מטרת החלוקה הינה הצורך של קיסטון לשרת את החוב שלה, באמצעותו רכשה את אגד. כמו כן נטען כי במסגרת הבקשה לא פורטו הליכים משפטיים המתנהלים נגד אגד, לרבות בקשה תלויה ועומדת לאישור תובענה ייצוגית מטעם גמלאי אגד בטענה שהינם במעמד "נושים פוטנציאליים" מכוח אחזקתם במניות אגד בעבר. המתנגדים לבקשה טענו כי הם לא נחשבים, אמנם, נושים מהותיים, אולם יש לקחת בחשבון גם נושים עתידיים, במקרה שיהפכו לכאלה במסגרת אישור התובענה הייצוגית. עוד נטען כי חוות הדעת הכלכלית שצורפה לבקשה אינה כוללת חלק מחובות אגד, אלא רק את חובותיה הפיננסיים, היות והחישובים בחוות דעת כאמור מתייחסים לדוחות הסולו של אגד ולא למאזן החברה כפי שזה עולה מהדוחות המאוחדים.

  השאלה המשפטית:

  בית המשפט נדרש לבחינת עמידתה של אגד במבחן יכולת הפירעון. כמו כן נדרש לבחון האם לגמלאי אגד המתנגדים יש מעמד כנושים בבקשה לאישור החלוקה, בהיותם נושים פוטנציאליים גרידא, מכוח תובענה ייצוגית שטרם הוכרעה.

  הכרעת בית המשפט בסוגיה:

  • יש לתת למונח "נושה" הגדרה רחבה הכוללת בתוכה גם את מי שטוען לקיומו של חוב העתיד להתברר בתובענה ייצוגית על אף שזו טרם הוכרעה. פרשנות זו אף עולה בקנה אחד עם דרך ניסוחו של מבחן יכולת הפירעון, הצופה פני עתיד ומתייחס לא רק לחבויותיה הקיימות של החברה, אלא גם לחבויותיה הצפויות. יחד עם זאת, אין משמעות הדבר כי בעת בחינת עמידת החלוקה המבוקשת במבחן יכולת הפירעון יש ליתן לחוב שנוי במחלוקת מעמד ומשקל זהים למעמדו של חוב ודאי. ברי כי בית המשפט קבע שיש לקחת בחשבון, את נשייתם האפשרית של גמלאי אגד, אולם בנסיבות העניין קבע שיש לדחות את התנגדותם ואישר את בקשת אגד לחלוקת דיבידנד.
  • מבחן יכולת הפירעון הינו מבחן הסתברותי הצופה פני עתיד, אשר נסמך על תחזיות ואירועים שטרם התרחשו בעת יישומו. יש לבחון האם כתוצאה מהחלוקה עלול להתעורר, בעתיד לבוא, חשש סביר שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. במקרה דנן נקבע כי למרות החשש שהביעו חברי אגד לעניין החבות הצפויה, הרי שלעת הזו לא מתעורר חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה העתידיות, הקיימות והצפויות. זאת נוכח העובדה כי פעילות החברה מתמקדת בהפעלת אשכולות תחבורה ציבורית ברחבי הארץ תוך שהיא נהנית מהסכמים ארוכי טווח עם ממשלת ישראל, מה שמקנה לה יציבות בהכנסות וברווחיות לאורך זמן.
  • החלטה בבקשה לאישור חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח (ובלבד שמקיימת את מבחן יכולת הפירעון), נסמכת בעיקרה על נתונים המובאים על ידי החברה, לרבות דוחות כספיים, חוות דעת כלכלית, הצהרות דירקטורים וכיו"ב. על כל זאת ועוד, יש לבחון גם את התנגדות הנושים אשר יש בה, כשלעצמה, להציג פרשנות שונה לנתונים, בייחוד כאשר מדובר בנתונים שאינם אמפיריים אלא פרי של הערכת סיכונים.
  • בבחינת יכול הפירעון יש להתחשב בשוויה הכלכלי המהותי של החברה והבחינה אינה מתמצאת בבחינת השווי החשבונאי.

  לאור האמור לעיל, התנגדות גמלאי אגד לאישור החלוקה נדחתה ובית המשפט הכלכלי אישור לאגד לבצע חלוקת דיבידנד על סך 350 מיליון ₪, אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 לחוק החברות, תוך עמידה על מספר קווים מנחים שפורטו בפסק הדין.

  לעיון בפסק הדין לחצ/י כאן

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה ו/או הרחבה נדרשת.

  תכליתו של חוזר זה להציג שינויים וחידושים בדין ואין בו משום עצה משפטית לאופן פעולה באירוע קונקרטי.