צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  סקירה חדשה של הרשות להגנת הפרטיות

  אוגוסט 9, 2023

  ביום 06 באוגוסט, 2023, הרשות להגנת פרטיות ("הרשות") פרסמה מסמך ובמסגרתו ערכה סקירה של אמות המידה המשפטיות בהתייחס לזכות העיון הקבועה בסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק"). הרשות התייחסה בפרט לזכות העיון בנוגע למאגרי המידע של הגופים המנויים בסעיף 13(ה) לחוק (רשויות ביטחון, שירות בתי הסוהר, רשויות מס וכדומה). בעדכון זה נציג את עיקרי הדברים.

  זכות העיון הפרטית המעוגנת בחוק ובתקנותיו, היא זכותו של אדם לעיין במידע אודותיו שנמצא במאגר מידע מסוים. בית המשפט העליון עוד הכיר בפסיקותיו באופן פרטני בזכות העיון הפרטית במידע אישי שמוחזק בידי רשות ציבורית כחלק מעקרונות יסוד של המשטר הדמוקרטי; בית הדין לענייני עבודה אף הצהיר על אופייה החוקתי.

  בסקירה מטעם הרשות הוצגה שאלת היקפה של הזכות, ובפרט, מה היקפה כאשר עיון במידע כרוך בהכרח בחשיפת מידע אישי של אחרים. בהקשר זה הוצגה עמדת הפסיקה התומכת בכך שישנה אפשרות לרשות המנהלית לשקול שיקולי יעילות, תקנת הציבור, גורמים המשפיעים על מילוי תפקיד הרשות באופן תקין ושיקולים נוספים כאשר בוחנת בקשה של פלוני לזכות העיון. בנוסף, במרוצת השנים הרשות פרסמה את הנחיית רשם מאגרי מידע מס' 1/2017 "תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף", לצד הנחיות קונקרטיות המתייחסות בין היתר לבקשות עיון במאגרי מידע של צילומי מצלמות אבטחה, בתוצאות מבחני התאמה לעבודה הנערכים במכוני מיון ועוד.

  במוקד סקירתה, בחנה הרשות את ההחרגה המנויה בסעיף 13(ה) לחוק הקובע כי זכות העיון לא תחול על מאגריהן של רשויות ביטחון ורשויות אחרות המוגדרות בחוק, בתקנות ובצווים שהוצאו מכוחו. הרשות התייחסה לכך שפסיקת בית המשפט מפרשת את לשון החוק בצורה רחבה יותר, פרשנות הקובעת כי החריג אינו פוטר את הגופים המנויים בו מלבחון כל מקרה לגופו באופן פרטני. על הגופים המנויים לבחון בכל מקרה פרטני האם קיימת הצדקה להחלת החריג, וגם כאשר נמצא שיש מקום להחלתו, ההחרגה תעשה בהיקף הנדרש והמידתי בלבד.

  עוד הוצגה גישה דומה העולה מהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.0002 בעניין "הנחיות מנהליות". במסגרת ההנחיה עוגן הכלל שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון, לפיו רשות ציבורית מחויבת לדון ולהפעיל שיקול דעת לגופו של עניין בכל מקרה הבא לפניה בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בדין. על כן, מאחר שהוראות חוק הגנת הפרטיות אינן מונעות את העיון במידע המצוי במאגרי הגופים הביטחוניים, אלא מחריגות את הגופים מהחובה לאפשר עיון כאמור, נדרשים הגופים האמורים לבחון באופן פרטני בקשה של אדם לעיון במידע אודותיו ולקבל החלטה לגופה של הבקשה.

  עם זאת, הרשות מדגישה כי במסגרת השיקולים לאפשר את זכות העיון והגישה למידע אישי על הגופים המנויים לבחון ולשקול את רגישותו הרבה של המידע המצוי במאגרי המידע של רשויות העוסקות בשמירה על ביטחון המדינה ואכיפת חוק, ובפרט במאגרי מידע בעלי אופי מודיעיני, כמו גם לקחת בחשבון את החשש לפגיעה בסודיות המאגר.

  הרשות מבהירה את עמדתה לכל ומסכמת כי יש לבחון כל מקרה לגופו ולא לדחות בקשות על הסף. נראה כי מטרת המסמך שפרסמה הרשות היא להדגיש את חשיבות הזכות לעיון במידע אישי ולהבהיר כי גם החרגות כדוגמת סעיף 13(ה) לחוק אינן שוללות את הזכות אלא בהתאם ובכפוף למבחן של מידתיות וצורך.

  נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה.
  צוות APM לרגולציה ולטכנולוגיה.