צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

  יולי 27, 2023

  הרינו להודיעכם כי ביום ג' 25.07.2023 אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת הצעת החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, המכונה גם "חוק האנג'לים" (להלן: "חוק האנג'לים"), שמטרתו מתן הטבות מיסוייות הן למשקיעים פרטיים והן לחברות, מתוך רצון לעודד צמיחה של חברות הייטק ישראליות בכלל, חברות הזנק בשלבים התחלתיים של פעילותן בפרט, אשר מרכז פעילותן והקניין הרוחני שלהן בישראל.

  הטבות המס האמורות נקבעו במקור בהצעת החוק כהוראת שעה לתקופה שעד תום שנת 2025. יחד עם זאת, וועדת הכספים החליטה להאריך את תוקפה של הוראת השעה כך שתחול עד תום שנת המס 2026.

  להלן עיקרי ההטבות בתמצית:

  הטבות המס למשקיעים פרטיים (אנג'לים), לרבות חברות מעטים ושותפויות שהוקמו לשם השקעה ייעודית בחברה אחת בלבד (מו"פ) (על השקעות/מכירת מניות שתבוצענה מיום 25.07.2023 ועד ל-31.12.2026)

  א. זיכוי ממס (בשונה מההסדר הקיים כיום על ניכוי מס) למשקיעים בחברות מו"פ

  • זיכוי המס יהא בשיעור של 25% או 30% מההשקעה המזכה, בתוספת מס יסף, הכל בהתאם לשיעור מס רווח ההון החל על המשקיע באותה שנת מס, ובמקרה של שותפות הזיכוי ייוחס לשותפים בהתאם ליחס ההשקעה הכספית של כל שותף בשותפות.
  • סכום ההשקעה המירבי מוגבל לתקרה של עד 4 מיליון ש"ח.
  • פרט לחריגים המותרים בחוק, על המשקיע להחזיק במישרין במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעה במשך כל תקופת ההטבה, ובמקרה של שותפות נדרש שבמשך התקופה שבין מועד ההשקעה ועד למועד מכירת המניות לא השתנה שיעור הזכויות של שותפיה.
  • על רו"ח של החברה לאשר כי במועד ההשקעה החברה הייתה חברת מו"פ שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים בסעיף 1(א) לחוק, ובין היתר: היותה 'חברה מועדפת' כהגדרתה בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון; היקף הכנסותיה הטכנולוגיות אינו עולה על 4.5 מיליון ש"ח והיקף הכנסותיה הכלליות אינו עולה על 12 מיליון ש"ח מיום התאגדותה ועד לתום השנה הקודמת לשנת המס בה בוצעה ההשקעה ו- 70% לפחות מהוצאותיה של החברה, מיום התאגדותה, הוצאו לטובת פיתוח נכס לא מוחשי מוטב.

  ב. דחיית תשלום המס על רווח ההון במכירת מניות של חברה מועדפת שהיא בעלת מפעל טכנולוגי לבעל מניות אשר משתמש בחלק מהתמורה מהמכירה האמורה לצורך השקעה בחברת מו"פ

  1. משקיע שביצע השקעה בחברת מו"פ, אחת או יותר, בתקופה של 12 חודשים ממועד מכירה מזכה, או 4 חודשים קודם לה, יהא רשאי לנכות מהתמורה שהתקבלה בעד המכירה אמורה, לעניין חישוב רווח ההון, את סכום ההשקעה הריאלי שנבע לו מאותה מכירה, ועד לגובה של 5.5 מיליון ש"ח.
  2. על המשקיע להחזיק במניות החברה המוקצות לתקופה של 6 חודשים לפחות (ממועד ההשקעה), אלא אם נמכרות המניות לקרוב כך שאז עליו להחזיק את המניות המוקצות לתקופה של 3 שנים לפחות.
  3. על רו"ח של החברה לאשר כי במועד ההשקעה החברה הייתה חברת מו"פ, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

  מניעת כפל הטבות – משקיע אשר זכאי לאחת מן ההטבות האמורות בשל אותה השקעה מזכה יוכל לבחור בין שתיהן, ולאחר בחירה כאמור לא יוכל לחזור בו.

  הטבות המס לחברות (על השקעות/רכישות שנעשו מיום 25.07.2023 ועד ל-31.12.2026, בכפוף להוראות סעיף 5(ג)(2) לחוק)

  • השקעה במניות כהוצאה לצרכי מס
  1. החוק מאפשר להכיר ברכישת שליטה בחברה טכנולוגית ע"י חברה טכנולוגית אחרת, בין אם מקומית ובין אם זרה, כהוצאה לצורכי מס. ההטבה תינתן באמצעות הפחתה של 20% מעלות רכישת המניות החברה המזכה, בכל שנה במשך 5 שנות המס העוקבות לשנת השגת השליטה או ביצוע התשלום בפועל (לפי המאוחר), וכנגד הכנסה מ"הטכנולוגיה המועדפת" ו/או "הכנסתה המועדפת" של החברה הרוכשת, כך שבתום 5 השנים תוכל החברה הרוכשת לנכות מהכנסותיה את עלות רכישת המניות המזכה במלואה (בהפחתת סכום הון עצמי חיובי).
  2. החוק מכיר ברכישת השליטה בחברה הנרכשת בחלקים, כך שתוכרנה השקעות שבוצעו במהלך 12 חודשים, וזאת בכפוף לכך שבתום התקופה האמורה תחזיק החברה הרוכשת ב-80% לפחות מאמצעי השליטה בחברה הנרכשת.
  3. רכישת חברה ישראלית מזכה בידי חברה ישראלית –
   • חברה ישראלית מזכה היא חברה אשר: (א) הייתה חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי או חברת מו"פ; ו-(ב) בשנה שקדמה לשנת הרכישה ועד מועד הרכישה הראשונה אינה הייתה קרובה של החברה הרוכשת, כהגדרת מונח זה בחוק.
   • על החברה הרוכשת להיות גם היא חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי.
  4. רכישת חברה זרה מזכה בידי חברה ישראלית –

  • על מנת להיות זכאית להטבה על החברה הרוכשת להיות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי ש"הכנסותיה הטכנולוגיות" היו לפחות 75 מיליון ש"ח בשנה, על פני 3 שנות המס טרם רכישת השליטה.
  • חברה זרה מזכה – צריכים להתקיים לגביה כל התנאים המפורטים בסעיף 5(א) לחוק, ובין היתר: אינה קרובה של החברה הרוכשת; שיעור הוצאות המחקר והפיתוח שלה, מסך הכנסותיה, עלה על 7% בשנת המס שטרם להשגת השליטה, או עלה על 7% בשלוש שנות המס טרם מועד השגת השליטה, בממוצע; סכום הוצאות המחקר והפיתוח של החברה בשנת המס קודם להשגת השליטה עלה על 20 מיליון ש"ח.
  • סכום הרכישה הנקי הוא לפחות 20 מיליון דולר (ארה"ב).
  • בתוך 12 חודשים מיום השגת השליטה בחברה הנרכשת צורפו עסקיה, כעסק חי, לעסקיו של המפעל הטכנולוגי שבבעלות החברה הרוכשת.
  • נדרש אישור רשות החדשנות, טרם החתימה על הסכם הרכישה או עד 90 יום ממועד חתימתו, כי רכישת אמצעי השליטה צפויה לשמש לפיתוחו או קידומו של מפעל טכנולוגי בישראל (בעלות החברה הרוכשת).
  • על החברה הרוכשת לדווח למנהל רשות המיסים בתוך 90 ימים ממועד החתימה על הסכם הרכישה.

  פטור ממס לריבית לגוף פיננסי זר (על הלוואות שניתנו מיום 25.07.2023 ועד ל-31.12.2026)

  • הטבה נוספת שנקבעה במסגרת הצעת החוק היא פטור ממס למוסד פיננסי זר על הכנסותיו מריבית או מהפרשי הצמדה שבהם נושאת חברה ישראלית כחלק מהחזר על ההלוואה שנתן לה אותו מוסד פיננסי, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בחוק, ובין היתר:
  1. החברה שקיבלה את ההלוואה הינה חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי שרשומה למסחר בבורסה בישראל, או במידה ואינה רשומה למסחר כאמור, מתקיים בה אחד מאלה: (א) יחידים תושבי ישראל החזיקו, ב-12 החודשים שקדמו למתן ההלוואה, ב-5% לפחות מהון מניותיה, במישרין או בעקיפין; (ב) אם מניותיה רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל – יחידים תושבי ישראל החזיקו, ביום האחרון של הרבעון שקדם למועד מתן ההלוואה, ב-5% לפחות מהון מניותיה שאינו רשום למסחר כאמור, במישרין או בעקיפין.
  2. הסכום שניתן כהלוואה, במוזמן, הוא 10 מיליון דולר (ארה"ב) לפחות.
  3. הלווה והמלווה אינם צדדים קשורים ולא התקיימו ביניהם 'יחסים מיוחדים', בכל תקופת ההלוואה ובמהלך 4 השנים קודם לה.
  4. על הכנסותיה הטכנולוגיות של החברה המזכה בהטבה לעלות על 30 מיליון ש"ח בשנת המס שקדמה למועד ההלוואה.

  הארכת תחולת סעיף 92א לפקודת מס הכנסה (תוקף הסעיף הוארך עד ל-31.12.2028, על השקעות שבוצעו במסגרת הנפקה בבורסה עד ליום 31.12.2026)

  1. במסגרת התיקון לחוק הוארכה ההטבה שניתנה במסגרת סעיף 92א לפקודה (כהוראת שעה) – בשל השקעות בחברות מו"פ אשר מונפקות בבורסה, כך שהשקעה מזכה במניה של חברת מו"פ תוכר למשקיע כהפסד הון בשנה שבה ביצע את ההשקעה, או בשנות המס שאחריה (עד תום שנתיים), עד לגובה של 5 מיליון ש"ח.
  2. חברה מזכה תוגדר כחברת מחקר ופיתוח אשר שווי השוק שלה הינו בין 100 מיליון ש"ח (במקום 200 מיליון ש"ח בעבר) למיליארד ש"ח.

  אין לראות במזכר זה משום ייעוץ משפטי ואין ליישם את האמור בו ללא ייעוץ משפטי מהגורם המתאים במשרדנו.

  מחלקת מיסים בעמית, פולק, מטלון ושות'.