צרו קשר

  עמית, פולק, מטלון ושות׳

  בית APM, ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6,
  רמת החייל, תל אביב
  6971915, ישראל

  דרך חברון 101, בית הנציב,
  כניסה ב', קומה 3, ירושלים

  צרו קשר

  טל׳: +972-3-5689000
  פקס: +972-3-5689001
  דוא״ל: apm@apm.law
  facebook linkedin

  מרכז מדיה / עדכונים משפטיים

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרנות השקעה), התשפ"ג-2023

  אוגוסט 10, 2023

  הרינו להודיעכם כי ביום 26/07/2023 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרנות השקעה), התשפ"ג-2023, שמטרתה הסדרת ההתייחסות הפיסקלית לקרנות השקעה והקניית ודאות מיסויית באשר לשיעורי המס אשר יחולו על הכנסות המיוחסות למשקיעים יחידים בקרנות השקעה. על פי נוסח ההצעה הנוכחי יתווסף לפקודה סעיף 63א, במסגרתו ייקבע כי הכנסה של שותף מוגבל יחיד מהשקעה ב"קרן השקעות בנכסים פיננסיים" אשר תעמוד בתנאים שנקבעו בהצעת החוק, תחוב בשיעורי המס החלים על יחידים בגין רווחי הון, דיבידנד או ריבית, לפי העניין ולא בשיעורי מס החלים על הכנסה מעסק. עוד מוצע, כי שיעורי המס דלעיל יחולו גם ביחס להכנסותיו של שותף כללי יחיד מהשקעתו הכספית ב"קרן השקעות בנכסים פיננסים" עד לסכום שאינו עולה על 4% מכלל התחייבויות ההשקעה של השותפים בקרן.

  בהצעת החוק מוצע לראות בשותפות מוגבלת כ-"קרן השקעות" אם חלים לגביה שני התנאים המצטברים הבאים:

  1. אף שותף אינו מחזיק מעל 20% מסך כל הזכויות בקרן.
  2. בקרן קיימים לפחות עשרה שותפים מוגבלים (שאינם קרובים זה לזה), אשר כל אחד מהם – (א) אינו נוטל חלק פעיל באיתור או בניהול השקעות עבור הקרן ו/או בניהול עסקיהן של החברות בהן משקיעה הקרן; (ב) אינו מחזיק מעל-10% מכוח ההצבעה בוועדת ההשקעות של הקרן; ו-(ג) אין בבעלותו זכות העולה על 5% בשותף הכללי.

  כמו כן, בהתאם להצעת החוק, "קרן השקעות  בנכסים פיננסים" כוללת סוגים שונים של קרנות השקעה, לרבות קרן המשקיעה בקרנות כאמור, ובין היתר: קרנות גידור, קרנות קריפטו, קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות נדל"ן, קרנות אשראי, קרנות אג"ח, קרנות להשקעה בתשתיות ועוד.

  מחלקת המיסים של משרדנו לוקחת חלק בדיונים על הצעת החוק ותמשיך לעדכן בהתפתחויות. ככלל, הרצון ליתן ודאות לציבור המשקיעים ברוכה אולם לעמדתנו יש מקום להרחיב את הצעת החוק גם על משקיעים נוספים (כדוגמת מוסדיים ותושבים זרים) וגם על קרנות נוספות.

   

  אין לראות במזכר זה משום ייעוץ משפטי ואין ליישם את האמור בו ללא ייעוץ משפטי מהגורם המתאים במשרדנו.

  מחלקת מיסים בעמית, פולק, מטלון ושות'.